Algemene voorwaarden

Algemene Voorwaarden 

Inhoudsopgave:

Artikel   1 - Definities
Artikel   2 - Identiteit van de verkoper
Artikel   3 – Betaling
Artikel   4 -  Aanbiedingen
Artikel   5 - Herroepingsrecht
Artikel   6 - Verplichtingen van de consument tijdens de bedenktijd
Artikel   7 - Uitoefening van het herroepingsrecht door de consument en kosten                    daarvan
Artikel   8 - Verplichtingen van de verkoper bij herroeping
Artikel   9 - De prijs
Artikel 10 - Levering en uitvoering

Artikel 1 - Definities

 1. Indofood2go, gevestigd te Schiedam, KvK-nummer 24445327, wordt in de ze algemene voorwaarden aangeduid als verkoper.
 2. De wederpartij van de verkoper wordt in deze algemene voorwaarde aangeduid als consument.

Artikel 2 - Identiteit van de verkoper

Indofood2go
Hoogaars 24
3123 BJ Schiedam
+31646441560
www.Indofood2go.nl
info@indofood2go.nl
KvK: 24297573
BTW nummer: NL002047995B58

Artikel 3 – Betaling

 1. De volledige koopsom wordt altijd meteen in de webshop voldaan.

Artikel 4 - Aanbiedingen

 1. Aanbiedingen zijn vrijblijvend, tenzij in het aanbod een termijn van aanvaarding is genoemd. Wordt het aanbod niet binnen die gestelde termijn aanvaard, dan vervalt het aanbod.
 2. Levertijden zijn indicatief en geven koper bij overschrijding daarvan geen recht op ontbinding of schadevergoeding.
 3. Aanbiedingen gelden niet automatisch voor nabestellingen.

Artikel 5 - Herroepingsrecht

 1. De consument krijgt het recht om na ontvangst van de bestelling een product gedurende een bedenktijd van minimaal 14 dagen zonder opgave van redenen te ontbinden (m.u.z. van etensproducten). De verkoper mag de consument vragen naar de reden van herroeping, maar deze niet tot opgave van zijn reden(en) verplichten.
 2. De in lid 1 genoemde bedenktijd gaat in op de dag nadat de consument het product heeft ontvangen.
 3. Als de consument in eenzelfde bestelling meerdere producten heeft besteld: de dag waarop de consument, het laatste product heeft ontvangen.

 Artikel 6 - Verplichtingen van de consument tijdens de bedenktijd

 1. Tijdens de bedenktijd zal de consument zorgvuldig omgaan met het product en de verpakking. Hij zal het product slechts uit de verpakking halen om te beoordelen of het product voldoet aan de verwachtingen die nodig is om de aard, de kenmerken en de werking van het product vast te stellen. Het uitgangspunt hierbij is dat de consument het product slechts mag hanteren en inspecteren zoals hij dat in een winkel zou mogen doen.
 2. De consument is alleen aansprakelijk voor het product die het gevolg is van een manier van omgaan met het product die verder gaat dan toegestaan in lid 1.

Artikel 7 - Uitoefening van het herroepingsrecht door de consument en kosten daarvan

 1. Als de consument gebruik maakt van zijn herroepingsrecht, meldt hij dit binnen de bedenktermijn door middel van een mail te sturen naar info@indofood2go.nl.
 2. Zo snel mogelijk, maar binnen 14 dagen vanaf de dag volgend op de in lid 1 bedoelde melding, zendt de consument het product terug. Dit hoeft niet als de verkoper heeft aangeboden het product zelf af te halen. De consument heeft de terugzendtermijn in elk geval in acht genomen als hij het product terugzendt voordat de bedenktijd is verstreken.
 3. De consument zendt het product terug met alle geleverde toebehoren, indien redelijkerwijs mogelijk in originele staat en verpakking, en conform de door de verkoper verstrekte redelijke en duidelijke instructies.
 4. Het risico en de bewijslast voor de juiste en tijdige uitoefening van het herroepingsrecht ligt bij de consument.
 5. De consument draagt de rechtstreekse kosten van het terugzenden van het product.

Artikel 8 - Verplichtingen van de verkoper bij herroeping

 1. Als de verkoper de melding van herroeping door de consument op elektronische wijze mogelijk maakt, stuurt hij na ontvangst van deze melding onverwijld een ontvangstbevestiging.
 2. De verkoper gebruikt voor terugbetaling hetzelfde betaalmiddel dat de consument heeft gebruikt. De terugbetaling is kosteloos voor de consument.

Artikel 9 - De prijs

 1. Gedurende de in het aanbod vermelde geldigheidsduur worden de prijzen van de aangeboden producten niet verhoogd, behoudens prijswijzigingen als gevolg van veranderingen in btw-tarieven.
 2. In afwijking van het vorige lid kan de verkoper producten waarvan de prijzen gebonden zijn aan schommelingen op de financiële markt en waar de verkoper geen invloed op heeft, met variabele prijzen aanbieden. Deze gebondenheid aan schommelingen en het feit dat eventueel vermelde prijzen richtprijzen zijn, worden bij het aanbod vermeld.
 3. De in het aanbod van producten genoemde prijzen zijn inclusief btw.

Artikel 10 - Levering en uitvoering

 1. De verkoper zal de grootst mogelijke zorgvuldigheid in acht nemen bij de uitvoering van bestellingen van producten en levering hiervan.
 2. Levertijden zijn indicatief en geven koper bij overschrijding daarvan geen recht op ontbinding of schadevergoeding.
 3. Als plaats van levering geldt het adres dat de consument aan de verkoper kenbaar heeft gemaakt.
 4. Met inachtneming van hetgeen hierover in artikel 4 van deze algemene voorwaarden is vermeld, zal de verkoper geaccepteerde bestellingen met bekwame spoed doch uiterlijk binnen 7 dagen uitvoeren, tenzij een andere leveringstermijn is overeengekomen. Indien de bezorging vertraging ondervindt, of indien een bestelling niet dan wel slechts gedeeltelijk kan worden uitgevoerd, ontvangt de consument hiervan uiterlijk 2 dagen nadat hij de bestelling geplaatst heeft bericht.